uchazeč

Dny otevřených dveří: 20. 11. 2019 od 15 -17 hod., 5. 2. 2020 od 15 -17 hod.

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

do oborů denního studia zakončeného maturitní zkouškou (délka studia - 4 roky):

63-41-M/02 Obchodní akademie (přijímáme 60 žáků)

78-42-M/02 Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou anglického jazyka (přijímáme 30 žáků)

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (přijímáme 30 žáků)

75-41-M/01 Sociální činnost, zaměření: Výchovná a humanitární činnost (přijímáme 30 žáků)


CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

výuka probíhá v nově zrekonstruované budově v centru Hradce Králové

 • široká nabídka "druhého" cizího jazyka (ruský, německý, španělský, francouzský, italský)
 • vysoká odborná kvalifikovanost učitelů
 • výuka v počítačových a jazykových učebnách
 • výuka přírodovědných předmětů v odborné laboratoři
 • moderně vybavené učebny praxe a odborných předmětů
 • podpora nadaných žáků
 • zohledňování individuálních potřeb žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 • možnost individuálního plánu vrcholovým sportovcům
 • moderní metody výuky podpořené prostředky ICT
 • zajímavé odborné praxe a exkurze, široká spolupráce s organizacemi zajišťujícími praxi žáků
 • možnost studovat na jazykové škole:
 • odpolední jazykové kurzy
 • státní jazykové zkoušky
 • kroužky cizích jazyků pro žáky SŠ a žáky 9. tříd ZŠ (jazyky: anglický, německý, ruský, španělský, italský a francouzský)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Všichni uchazeči budou konat přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky a její aplikace s využitím centrálně zadávaných jednotných testů od společnosti Cermat.

Vedle výsledku přijímací zkoušky bude v přijímacím řízení zohledněn prospěch žáka v 8. a 9. třídě základní školy, účast v soutěžích a přehlídkách zájmové činnosti a míra zapojení do veřejného života.

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

Většinou pro své žáky připraví výchovný poradce na základní škole, lze stáhnout i na webových stránkách www.cermat.cz

K přihlášce je třeba přiložit:

 • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu a výkonu profese pracovníka v sociálních službách (pouze uchazeč o obor Sociální činnost),
 • originály diplomů (ověřené kopie) nebo jiných dokumentů svědčící o míře zapojení do veřejného života a o mimoškolních aktivitách uchazeče,
 • potvrzení o ZPS (uchazeč se zdravotním omezením),
 • vyjádření pedagogicko-psychologické poradny (uchazeč s diagnostikovanou poruchu učení - dyslexii, dysgrafii apod., možnost prodloužení času u přijímacích zkoušek).
DALŠÍ CIZÍ JAZYK

K anglickému jazyku si všichni přijatí uchazeči zvolí další cizí jazyk. Ve škole je možné studovat tyto jazyky: francouzský, italský, německý, ruský a španělský.

Uchazeč při odevzdání zápisového lístku vyplní krátký dotazník o preferenci studia dalšího cizího jazyka a úrovni jeho znalosti. Na základě těchto informací a provozních možností školy bude žák zařazen do pro něho vhodné studijní skupiny.


Informační schůzky pro rodiče uchazečů

 • obory OA, EL od 16:30 hod. červen 2020
 • obory VS, SČ od 17:00 hod. červen 2020