přihláška ke studiu

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY do 1. 3. 2023
Podání přihlášky je možné provést i osobně v sekretariátu školy (vstup ze dvora školy).

Většinou přihlášku pro své žáky připraví výchovný poradce na základní škole, lze ji stáhnout i na webových stránkách www.cermat.cz, kde najdete i návod na její vyplnění.

K přihlášce je třeba přiložit:

  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu a výkonu profese pracovníka v sociálních službách (platí pouze pro uchazeče o obor Sociální činnost, obory Obchodní akademie, Ekonomické lyceum a Veřejnosprávní činnost toto lékařské potvrzení nedokládají),
  • originály diplomů (ověřené kopie) nebo jiných dokumentů svědčící o míře zapojení do veřejného života a o mimoškolních aktivitách uchazeče,
  • potvrzení o ZPS (uchazeč se zdravotním omezením),
  • vyjádření pedagogicko-psychologické poradny (uchazeč s diagnostikovanou poruchu učení - dyslexii, dysgrafii apod., možnost prodloužení času u přijímacích zkoušek).

Přihláška musí být řádně a čitelně vyplněna, na jednom listu A4, plus případné přílohy.

Přihlášky vyplněné rukou a zasílané poštou vykazují nejvíce nedostatků. Kontrolujte vyplnění všech údajů a čitelnost kontaktních údajů (telefon, e-mail...).

Je třeba uvádět v přihlášce do kolonky 7, zda uchazeč na naší škole koná přijímací zkoušku nebo jde v tomto termínu konat zkoušku na Gymnázium se sportovní přípravou.

Pokud chcete potvrdit podání přihlášky, doneste si kopii přihlášky.
Uchazečům bude zaslána pozvánka k přijímací zkoušce 14 dnů před konáním zkoušky.


REGISTRAČNÍ ČÍSLO UCHAZEČE

Každý uchazeč před konáním přijímací zkoušky obdrží tzv. registrační číslo. Pod tímto číslem bude vystupovat po celou dobu přijímacího řízení.