dokumenty, povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

podle zákona č. 106/1999 Sb.

Název školy:

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové

Součásti školy:

Obchodní akademie a Střední odborná škola

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Obory vzdělávání (čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou):

OA63-41-M/02 Obchodní akademie

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

75-41-M/01 Sociální činnost

Činnost jazykové školy:

Jazykové kurzy pro veřejnost (angličtina, francouzština, italština, němčina, portugalština, ruština, španělština)

Státní jazykové zkoušky

Mezinárodní jazykové zkoušky z anglického jazyka LanguageCert

Kurzy češtiny pro cizince

Zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR

Důvod a způsob založení:

Zřizovací listina vydaná Královéhradeckým krajem, s účinností od 10. září 2009 č. j. 14657/SM/2009 ve znění dodatků.

Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy. Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. Střední škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku.

Zřizovatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

Žádosti, odvolání, stížnosti vyřizuje kancelář školy, aktuální informace o změnách v provozu školy najdete v kontaktech.

Žádosti o informace:

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně, v listinné podobě či elektronicky. O žádostech podaných ústně bude v kanceláři školy proveden zápis.

Opravné prostředky:

Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů od:

  • odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6),
  • odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c),
  • sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3).

Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu.

Hlavní dokumenty školy

jsou veřejnosti k dispozici viz výše. V budově školy jsou zveřejněny v elektronické podobě a uloženy v počítači ve studovně.

Seznam ŠVP:

ŠVP OCHOTA pro obor 75-41-M/01 Sociální činnost, (pro denní formu vzdělávání)

ŠVP SPOLU pro obor 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, (pro denní formu vzdělávání)

ŠVP Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou anglického jazyka, (pro denní formu vzdělávání)

ŠVP Obchodní akademie, (pro denní formu vzdělávání)

ŠVP pro vzdělávání v kurzech jazykové školy

Počínaje školním rokem 2017/2018 se žáci školy vzdělávají dle aktualizovaných ŠVP.  Aktualizace zohledňuje změnu požadavků na obsah maturitní zkoušky a na požadavky trhu práce. 

Způsob podávání žádosti o poskytnutí informací

Podávání informací se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatelem může být fyzická a právnická osoba nebo orgán státní správy. Ředitelka školy poskytuje informace žadateli na základě:

  • žádosti
  • zveřejněním

Zveřejňovanou informací

je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, je vydána tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavené na úřední desce nebo na webových stránkách školy. Ředitelka školy neposkytuje subjektivní komentáře, názory ani výklady právních předpisů.

Osobami oprávněnými podat informace

jsou ředitelka školy, zástupci ředitelky školy a hlavní ekonomka.

Způsob zveřejňování informací:

  • v kanceláři školy
  • na webových stránkách školy
  • prostřednictvím osobního jednání
  • prostřednictvím výroční zprávy
  • na úřední desce školy (vitrína na plotě v ulici Všehrdova)

Omezení práva na poskytnutí informací

Škola neposkytne informaci vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě, rodinných příslušnících a majetkových poměrech, s výjimkou situace, kdy tak stanoví zákon nebo pokud s tím dotčená osoba písemně vyslovila souhlas.

Dále nelze poskytnout informace, které vznikly při přípravě rozhodnutí a to do doby, kdy se příprava ukončí pravomocným rozhodnutím. Taktéž informaci, která se týká probíhajícího trestního řízení a rozhodovací činnosti soudů.

Zveřejněna nesmí být informace o obchodním tajemství nebo informace, která je duševním vlastnictvím, leda by s tím souhlasil majitel takových práv.

Odepřít poskytnutí informace lze pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.

Pověřenec pro GDPR 
v souladu s čl. 37 odst. 7 GDPR je společnost
GDPR Hradec, s. r. o. se sídlem: Fráni Šrámka 1139, 500 02 Hradec Králové
IČ: 06708218
zastoupen: jednatelem JUDr. Petrem Moníkem, LL.M 
kontaktní fyzická osoba: Mgr. Martin Jeřábek, tel.: +420 495 510 765, e-mail: info@gdprhradec.cz

Vyřizování žádosti o poskytnutí informace

Žádost lze podat ústně (jen s výslovným souhlasem žadatele) nebo písemně (v listinné nebo elektronické podobě). Žádosti jsou přijaty a zaevidovány podatelnou v kanceláři školy. Ředitelka poskytne informaci nejpozději do 15 dnů od dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti. Informace bude poskytnuta ústně, písemně, nahlédnutím do spisu nebo na paměťových médiích.

Žádost o poskytnutí informací již zveřejněných se vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění.

Pokud není ze žádosti zřejmé, že je určena škole jako povinnému subjektu nebo není zřejmé, kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, ředitelka vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil.

Pokud je požadovaná informace mimo působnost ředitelky školy, žádost se odloží. Odložení se sdělí do 3 dnů žadateli.

Pokud ředitelka školy odmítne zcela nebo zčásti poskytnout informace žadateli, vydá o tom ve lhůtě 15 dnů rozhodnutí. Rozhodnutí se nevydává v případě odložení věci.

Úhrada nákladů

Škola bude požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informace žadateli. Žadateli na jeho žádost potvrdí předpokládanou výši úhrady nákladů.

Výroční zpráva

Škola vždy zveřejní informace o poskytnutí informací ve výroční zprávě o činnosti školy viz výše.

Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.