přestup

Informace pro zájemce o přestup na naši střední školu

Přestoupit lze kdykoli během roku, není to ale vhodné před koncem pololetí.

O přestupu rozhoduje na základě podané žádosti ředitel školy. O výsledném rozhodnutí je žák (resp. zákonný zástupce) informován písemně.

Je-li přestup spojen se změnou oboru, požaduje se zpravidla složení rozdílových zkoušek. O jejich počtu a rozsahu rozhoduje ředitel školy, na kterou žák přestupuje. Rozdílové zkoušky nekonají žáci, kteří byli přijati na střední školu a ještě nezahájili studium. Konkrétní způsob a podmínky přestupu je nejlépe dohodnout přímo s vedením školy.

Přestoupit mohou:

  • žáci ZŠ, kteří byli přijati na některou střední školu (s nástupem od 1. září) a chtějí se znovu pokusit dostat na obor, kde byli v předchozích kolech přijímacího řízení neúspěšní,
  • žáci středních škol, kteří chtějí z různých důvodů přestoupit (stěhování, špatně zvolený obor, neprospěch,...).

Základní podmínky přestupu:

  • žadatel je žákem některé střední školy (vč. učilišť) - tj. neukončil studium. Za žáky střední školy je možno považovat i ty, kteří jsou přijati s datem nástupu od 1. září (tj. mají kladné rozhodnutí o přijetí, ale studium dosud nezahájili),
  • podání žádosti o přestup na níže uvedeném formuláři,
  • doložení kopií požadovaných dokladů (potvrzení o studiu ze stávající SŠ, dosavadní vysvědčení ze SŠ),
  • u přestupu na obor 75-41-M/01 Sociální činnost je nutné přiložit potvrzení od lékaře (schopnost žáka tento obor studovat).

Informace pro zájemce o přijetí do vyššího ročníku

Do vyššího ročníku mohou být přijati uchazeči o studium, kteří již nejsou žáky střední školy, ale část studia na střední škole již absolvovali. Proběhlé studium lze uznat a zařadit uchazeče do vyššího ročníku, a to i v průběhu školního roku. Konkrétní případ musí posoudit ředitel školy, záleží na jeho rozhodnutí.

O přijetí rozhoduje na základě podané žádosti ředitel školy. O výsledném rozhodnutí je žák (resp. jeho zákonný zástupce) informován písemně.

Je-li přijetí spojeno se změnou oboru, požaduje se zpravidla složení rozdílových zkoušek. O jejich počtu a rozsahu rozhoduje ředitel školy. Konkrétní způsob a podmínky přijetí je nejlépe dohodnout přímo s vedením školy.

Základní podmínky přijetí:

  • žadatel není žákem střední školy (vč. učilišť), ale v minulosti část studia absolvoval,
  • podání žádosti o přestup na níže uvedeném formuláři,
  • doložení kopií požadovaných dokladů (dosavadní vysvědčení ze SŠ),
  • u přijetí do oboru 75-41-M/01 Sociální činnost je nutné přiložit potvrzení od lékaře (schopnost žáka tento obor studovat).