státní jazyková zkouška

Státní jazykové zkoušky budou srovnatelné s mezinárodními zkouškami viz nová vyhláška MŠMT

Termíny:

základní         květen 2025

všeobecná    květen 2025

On line přihláška SJZ

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

Bližší informace ke státní jazykové zkoušce: loskotova.dana@oahk.cz

Státní základní jazyková zkouška

Zkouška na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

SJZ základní se doporučuje konat po dovršení 15 let. Může ji vykonat i občan, který jazykovou školu nenavštěvoval. Koná se v jarním termínu a je možno se k ní přihlásit během února a března. Přihláška s dokladem o zaplacení musí být odevzdána nejpozději do 31. března. 

Cena SJZ základní je 3 500 Kč.
Uchazeč zaplatí spolu s přihláškou 3 000 Kč na účet školy: 27- 1993600207/0100, (jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po obdržení přihlášky) za vykonání písemné části a po jejím úspěšném složení doplatí částku 500 Kč na stejný účet. 
Minimální počet uchazečů jsou 4 osoby.  

Obsah základní SJZ je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice. Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i písemnému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost 
2000 až 2500 lexikálních jednotek.

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:

 1. stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 600-800 slov
 2. dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov
 3. stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 5-6 minut
 4. schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.
Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník.

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá            15-20 min a ve které se u kandidáta ověřuje:

 1. schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života
 2. dovednost plynně hovořit o daných tématech

U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů: Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky a nejznámější zvyky, některé z nejvýznamnějších osobností - zejména kulturního života).

Uchazeči, který u ústní SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu základní SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá.

Státní všeobecná jazyková zkouška

Zkouška na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

SJZ všeobecnou se doporučuje konat po dovršení 15 let. Může ji vykonat i občan, který jazykovou školu nenavštěvoval. Koná se v jarním termínu a je možno se k ní přihlásit během února a března. Přihláška s dokladem o zaplacení musí být odevzdána nejpozději do 31. března. 

Cena všeobecné SJZ je 4 200 Kč
Uchazeč zaplatí spolu s přihláškou 3 600 Kč na účet školy: 27-1993600207/0100, (jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po obdržení přihlášky) za vykonání písemné části a po jejím úspěšném složení doplatí částku 600 Kč na stejný účet.

Minimální počet uchazečů jsou 4 osoby.  

Obsah všeobecné SJZ je zaměřen na témata denního života a na otázky politického, hospodářského a kulturního dění v dané jazykové oblasti a v České republice.
Uchazeč má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní a střední kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost přibližně 4000 lexikálních jednotek.
V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:

 1. stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 1200-1400 slov
 2. dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení či volně zpracovat v cizím jazyce dané téma v celkovém rozsahu asi 500 slov
 3. stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 8 minut
 4. schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.
Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník. Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 25-30 minut a ve které se u kandidáta ověřuje:

 1. schopnost pohotově a spontánně reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života, plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech
 2. znalost reálií dané jazykové oblasti a České republiky v cizím jazyce
 3. dovednost plynně a správně hovořit v cizím jazyce o vlastní četbě beletrie v originále v rozsahu nejméně 500 stran (kandidát předloží seznam vlastní četby)

U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů: Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky, zvyky a konvence, problémy každodenního života, nejvýznamnější historické etapy a události, hlavní představitelé umění, vědy a techniky (např. nositelé Nobelovy ceny), významné aktuální informace z kulturního a společenského života ČR a zemí příslušného jazyka, vzájemné vztahy ČR s těmito zeměmi.

Uchazeči, který u ústní SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu všeobecné SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá.

Pokud se zájemce o SJZ ke zkoušce nedostaví a do 3 dnů neomluví svoji absenci, zaplacená částka za písemnou část se nevrací. Omluvit se lze pouze na základě potvrzení od lékaře.

O státních jazykových zkouškách na jazykových školách s právem SJZ se můžete zevrubně informovat ve Sbírce zákonů č. 33 z 6. ledna 2005.

Více informací na stránkách MŠMT státní zkoušky