státní jazyková zkouška

Státní jazykové zkoušky budou srovnatelné s mezinárodními zkouškami viz nová vyhláška MŠMT

Termíny:

základní         říjen 2021, květen 2022

všeobecná    říjen 2021, květen 2022

On line přihláška SJZ

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

Státní základní jazyková zkouška

Zkouška na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

SJZ základní se doporučuje konat po dovršení 15 let. Může ji vykonat i občan, který jazykovou školu nenavštěvoval. Koná se v jarním a podzimním termínu a je možno se k ní přihlásit pro jarní termín během února a března a pro podzimní termín během června až září. Přihláška s dokladem o zaplacení musí být odevzdána pro jarní termín nejpozději do 31. března a pro podzimní termín do 7. září. 

Cena SJZ základní je 3 500 Kč.
Uchazeč zaplatí spolu s přihláškou 3 000 Kč na účet školy: 27- 1993600207/0100, (jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po obdržení přihlášky) za vykonání písemné části a po jejím úspěšném složení doplatí částku 500 Kč na stejný účet. 
Minimální počet uchazečů jsou 4 osoby.  

Obsah základní SJZ je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice. Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i písemnému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost 
2000 až 2500 lexikálních jednotek.

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:

 1. stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 600-800 slov
 2. dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov
 3. stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 5-6 minut
 4. schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.
Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník.

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá            15-20 min a ve které se u kandidáta ověřuje:

 1. schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života
 2. dovednost plynně hovořit o daných tématech

U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů: Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky a nejznámější zvyky, některé z nejvýznamnějších osobností - zejména kulturního života).

Uchazeči, který u ústní SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu základní SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá.

Státní všeobecná jazyková zkouška

Zkouška na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

SJZ všeobecnou se doporučuje konat po dovršení 15 let. Může ji vykonat i občan, který jazykovou školu nenavštěvoval. Koná se v jarním a podzimním termínu a je možno se k ní přihlásit pro jarní termín během února a března a pro podzimní termín během června až září. Přihláška s dokladem o zaplacení musí být odevzdána pro jarní termín nejpozději do 31. března a pro podzimní termín do 7. září.

Cena všeobecné SJZ je 4 200 Kč
Uchazeč zaplatí spolu s přihláškou 3 600 Kč na účet školy: 27-1993600207/0100, (jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po obdržení přihlášky) za vykonání písemné části a po jejím úspěšném složení doplatí částku 600 Kč na stejný účet.

Minimální počet uchazečů jsou 4 osoby.  

Obsah všeobecné SJZ je zaměřen na témata denního života a na otázky politického, hospodářského a kulturního dění v dané jazykové oblasti a v České republice.
Uchazeč má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní a střední kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost přibližně 4000 lexikálních jednotek.
V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:

 1. stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 1200-1400 slov
 2. dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení či volně zpracovat v cizím jazyce dané téma v celkovém rozsahu asi 500 slov
 3. stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 8 minut
 4. schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.
Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník.Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 25-30 minut a ve které se u kandidáta ověřuje:

 1. schopnost pohotově a spontánně reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života, plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech
 2. znalost reálií dané jazykové oblasti a České republiky v cizím jazyce
 3. dovednost plynně a správně hovořit v cizím jazyce o vlastní četbě beletrie v originále v rozsahu nejméně 500 stran (kandidát předloží seznam vlastní četby)

U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů: Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky, zvyky a konvence, problémy každodenního života, nejvýznamnější historické etapy a události, hlavní představitelé umění, vědy a techniky (např. nositelé Nobelovy ceny), významné aktuální informace z kulturního a společenského života ČR a zemí příslušného jazyka, vzájemné vztahy ČR s těmito zeměmi.

Uchazeči, který u ústní SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu všeobecné SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá.

Pokud se zájemce o SJZ ke zkoušce nedostaví a do 3 dnů neomluví svoji absenci, zaplacená částka za písemnou část se nevrací. Omluvit se lze pouze na základě potvrzení od lékaře.

O státních jazykových zkouškách na jazykových školách s právem SJZ se můžete zevrubně informovat ve Sbírce zákonů č. 33 z 6. ledna 2005.

Více informací na stránkách MŠMT státní zkoušky