informace o přijímací zkoušce

1. kolo přijímacího řízení se koná v 14. a 15. 4. 2020

(náhradní termín 13. a 14. 5. 2020)

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY K RUKÁM ŘEDITELKY ŠKOLY DO 1. 3. 2020

POZVÁNKA K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

Uchazečům bude zaslána pozvánka k přijímací zkoušce 14 dnů před konáním zkoušky.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO UCHAZEČE

Každý uchazeč před konáním přijímací zkoušky obdrží tzv. registrační číslo. Pod tímto číslem bude vystupovat po celou dobu přijímacího řízení.

POMŮCKY, KTERÉ LZE POUŽÍT PŘI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

  • psací potřeby (modrá propiska),
  • na zkoušku z matematiky rýsovací potřeby (pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr, obyčejná tužka), kalkulačka povolena není

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 1. kola přijímacího řízení

Termín vyhlášení výsledků -  květen 2020.

Seznam přijatých uchazečů (pod přidělenými registračními čísly) bude zveřejněn:

  • na veřejně přístupném místě (vývěska vpravo u vstupu do areálu školy z ulice Hostivítova)
  • na webových stránkách školy v sekci Výsledky PZ

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn po dobu 15ti dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ve vzdělávání, za oznámená (škola nebude oznamovat písemně uchazečům, že byli přijati).

Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude rozhodnutí doručeno do vlastních rukou.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 10ti dnů, pak je považováno za doručené.

SEZNÁMENÍ S OBSAHEM SPISU

Zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů mají možnost vyjádřit se k podkladům přijímacího řízení v kanceláři školy dne termín bude upřesněn.

ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

Zápisový lístek odevzdávají přijatí uchazeči nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (zveřejněním seznamu na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy).

Zápisový lístek může uchazeč odevzdat jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce odevzdat zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Při odevzdání zápisového lístku uchazeč nahlásí, o který jazyk (druhý cizí jazyk) má zájem (francouzština, ruština, španělština, němčina, italština).

O rozdělení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy na základě zájmu uchazeče s přihlédnutím 
k provozním podmínkám. 

ODVOLÁNÍ

Uchazečům, kteří udělali přijímací zkoušku, ale nebyli z kapacitních důvodů přijati, doporučujeme podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na naší škole.

Nabízíme Vám vzorový formulář, doplňte Vaše konkrétní údaje a případně využijte některé pasáže.

Odvolání proti rozhodnutí je nutné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (tj. ode dne, kdy jste obdrželi a podepsali rozhodnutí v obálce s modrým pruhem).

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na vedení školy emailem nebo volejte na sekretariát:

Marcela Lánová

telefon 495 514 801, 731 162 913, e-mail: oahk.skola@oahk.cz

Bude aktualizováno k 31. 1. 2020 dle pokynů MŠMT: