informace o přijímací zkoušce

Termín přijímacího řízení duben 2021

Místo a čas konání přijímací zkoušky:
Každý uchazeč, který podal přihlášku na naši školu, obdrží pozvánku s místem a časem konání přijímací zkoušky na adrese Pospíšilova 365, Hradec Králové. 

Termín konání jednotné přijímací zkoušky je ve dnech 12. a 13. 4. 2021.

POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI KE VZDĚLÁNÍ JE POTŘEBA POUZE U OBORU SOCIÁLNÍ ČINNOST.

Organizační pokyny: Každý uchazeč si s sebou přinese pozvánku k přijímací zkoušce, vyplněné a zákonným zástupcem podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Před konáním přijímací zkoušky se prokáže dokladem totožnosti (případně jiným dokladem, kde je uvedeno jeho jméno a fotografie) a bude mít s sebou ochranné ústní roušky (2 kusy, budou používány v souladu s aktuálními hygienickými zásadami). 

Do budovy školy vstupují jednotlivě pouze uchazeči, po celou dobu konání zkoušek respektují pokyny zaměstnanců školy. I v okolí školy (při příchodu a odchodu) je třeba dodržovat bezpečné rozestupy a používat roušku (shromáždění více osob). 

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY V SEKRETARIÁTU ŠKOLY DO 1. 3. 2021 

POZVÁNKA K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

Uchazečům bude zaslána pozvánka k přijímací zkoušce 14 dnů před konáním zkoušky.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO UCHAZEČE

Každý uchazeč před konáním přijímací zkoušky obdrží tzv. registrační číslo. Pod tímto číslem bude vystupovat po celou dobu přijímacího řízení.

POMŮCKY, KTERÉ LZE POUŽÍT PŘI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

  • psací potřeby (modrá propiska),
  • na zkoušku z matematiky rýsovací potřeby (pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr, obyčejná tužka), kalkulačka povolena není

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ přijímacího řízení

Termín vyhlášení výsledků -  konec dubna 2021.

Seznam přijatých uchazečů (pod přidělenými registračními čísly) bude zveřejněn:

  • na veřejně přístupném místě (vývěska vpravo u vstupu do areálu školy z ulice Hostivítova)
  • na webových stránkách školy v sekci Výsledky PZ

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn po dobu 15ti dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ve vzdělávání, za oznámená (škola nebude oznamovat písemně uchazečům, že byli přijati).

Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude rozhodnutí doručeno do vlastních rukou.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené.

SEZNÁMENÍ S OBSAHEM SPISU

Zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů mají možnost vyjádřit se k podkladům přijímacího řízení v kanceláři školy nejpozději termín bude upřesněn.

ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

Zápisový lístek odevzdávají přijatí uchazeči nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (zveřejněním seznamu na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy). 

Zápisový lístek může uchazeč odevzdat jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce odevzdat zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Při odevzdání zápisového lístku uchazeč nahlásí, o který jazyk (druhý cizí jazyk) má zájem (francouzština, ruština, španělština, němčina, italština).

O rozdělení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy na základě zájmu uchazeče s přihlédnutím 
k provozním podmínkám. 

ODVOLÁNÍ

Uchazečům, kteří udělali přijímací zkoušku, ale nebyli z kapacitních důvodů přijati, doporučujeme podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na naší škole.

Vzorový formulář bude včas doplněn.

Odvolání proti rozhodnutí je nutné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (tj. ode dne, kdy jste obdrželi a podepsali rozhodnutí v obálce s modrým pruhem).

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na vedení školy emailem nebo volejte na sekretariát:

Marcela Lánová

telefon 495 514 801, 731 162 913, e-mail: oahk.skola@oahk.cz