GDPR, Řád JŠ

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává Centrum investic, rozvoje a inovací, příspěvková organizace Královéhradeckého kraje vedená u Krajského soudu v Hradci králové pod sp. zn. Pr863, se sídlem Soukenická 54/8, 500 03 Hradec Králové.
IČ: 712 18 840

Kontaktní údaje na pověřence: Adresa: Soukenická 54/8, 500 03 Hradec Králové
Tel.: +420 725 928 567
E-mail: vz@cirihk.cz
Kontaktní osoba za pověřence: Mgr. Eva Nárovcová

Informace pro žáky jazykové školy o zpracování osobních údajů dle čl. 13 a 14

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

Škola zpracovává osobní údaje svých žáků v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679. Tato stránka Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o způsobu zpracování osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů

 • provádí dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů;
 • přijímá podněty a stížnosti na porušení zákona;
 • poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů;
 • připomínkuje návrhy zákonů a dalších právních předpisů.

Právní základ a účely zpracování osobních údajů ve škole:

Škola zpracovává osobní údaje žáků jazykové školy:

Pro splnění právní povinnosti. Škola eviduje osobní údaje žáků, tzv. matriku školy. Povinnost evidovat údaje vyplývá ze zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon).

Rozsah evidovaných informací u žadatelů o složení státní jazykové zkoušky:

 • jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li žák na území České republiky,
 • údaje o státní zkoušce,
 • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

Rozsah evidovaných informací u žadatelů o složení jazykové zkoušky LanguageCert:

 • jméno a příjmení, datum narození, státní občanství,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li žák na území České republiky,
 • údaje o zkoušce LanguageCert
 • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.
 • nahrávka ústní části zkoušky

Rozsah evidovaných informací u žáků jazykových kurzů a kroužků:

 • jméno a příjmení, datum narození, státní občanství,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li žák na území České republiky,
 • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.
 • datum zahájení vzdělávání ve škole,
 • údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole
 • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje klasifikačního hodnocení žáka,

Pro splnění úkolu ve veřejném zájmu. Informace, které si ve škole vyžádají veřejné instituce na základě svého oprávnění (zdravotní pojišťovna, soudy, Policie ČR, úřad sociálního zabezpečení apod.)

Pro účely související s hlavním účelem - výchovou a vzdělávání.

 • e-mailové adresy pro usnadnění komunikace mezi školou a žákem a školou a zákonným zástupcem žáka.
 • podklady k hodnocení vzdělávání (klasifikační podklady)
 • firewally nové generace a systémy zabezpečení sítě UTM, které mohou poskytovat řadu monitorovacích technologií včetně hloubkové inspekce paketů (DPI), kryptografický protokol TLS, filtrování webových stránek, filtrování obsahu, informace o totožnosti uživatele a (jak je popsáno výše) prevence úniku dat. Tyto technologie mohou také být nasazeny jednotlivě, podle rozhodnutí zaměstnavatele;

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů škola předává ke zpracování dalším stranám (úřadům v případech, kdy to ukládá zákon, Centrum pro zpracování výsledků vzdělávání, společnost LanguageCert, která administruje mezinárodně platné jazykové zkoušky).

Doba uchování

Osobní údaje žáků škola zpracovává pouze po dobu vzdělávání. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona škola zpracovává po dobu v něm stanovenou (např. katalogové listy, třídní výkazy, čísla vysvědčení atd.) a dle lhůt uvedených ve Spisovém a skartační řádu. Osobní údaje zpracovávané pro složení zkoušek LanguageCert jsou předávány společnosti LanguageCert, která je uchovává pro účel registrace kandidátů, administrace zkoušek a vystavení certifikátů. Nahrávky z ústní části zkoušky společnost LanguageCert uchovává po dobu 1 roku. Výsledky testování a všechny uvedené osobní údaje společnost LanguageCert nadále archivuje.

Vaše práva týkající ochrany Vašich osobních údajů:

Právo na informace. Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů.

Na přístup k osobním údajům. Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají.

Na opravu a doplnění osobních údajů. Každý subjekt údajů má právo na opravu k osobním údajům, které se ho týkají. Může se jednat o změnu adresy, jména, bydliště, telefonního čísla pod. Zaměstnanci školy mají povinnost ohlašovat zaměstnavateli všechny skutečnosti, které jsou nezbytné pro vedení personální a mzdové dokumentace prostřednictvím tiskopisu Ohlašovací povinnost zaměstnance.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Každý subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají. Tohoto práva nelze využít při zákonném zpracovávání osobních údajů jako je školní matrika, přijímací řízení, personální a mzdová evidence apod. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se týká pouze případů, kdy subjektu údajů dává souhlas se zpracováním osobních údajů.

Právo na výmaz osobních údajů. Každý subjekt údajů má právo na výmaz k osobním údajům, které se ho týkají. Tohoto práva nelze využít při zákonném zpracovávání osobních údajů jako je školní matrika, přijímací řízení, personální a mzdová evidence apod. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se týká pouze případů, kdy subjektu údajů dává souhlas se zpracováním osobních údajů.

Právo na omezení zpracování. Subjektu údajů možnost požádat správce, aby omezil zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud subjekt popírá přesnost osobních údajů nebo subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují oprávněné důvody subjektu údajů.

Právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů může požádat správce, aby předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Hradec Králové 25. května 2018

Za správce osobních údajů: Mgr. Jana Vitvarová, ředitelka školy


Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle čl. 13 a 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

Zletilý účastník:

Vyplněním této přihlášky dávám výslovný souhlas ke zpracování těchto mých osobních údajů: jméno a příjmení, kontaktní adresa, e-mailová adresa, a telefonní číslo pro účel předávání informací o činnosti jazykové školy včetně zasílání nabídek vzdělávání v kurzech jazykové školy. Údaje budou školou zpracovávány po dobu udělení souhlasu. Souhlas lze zrušit na tel. 495 514 801 nebo e-mailem OAHK.skola@oahk.cz

Nezletilý účastník:

Já jako zákonný zástupce přihlášeného dítěte dávám vyplněním této přihlášky výslovný souhlas ke zpracování těchto mých osobních údajů: jméno a příjmení, kontaktní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo pro účel předávání informací o činnosti jazykové školy včetně zasílání nabídek vzdělávání v kurzech jazykové školy. Údaje budou školou zpracovávány po dobu udělení souhlasu. Souhlas lze zrušit na tel. 495 514 801 nebo e-mailem oahk.skola@oahk.cz