výsledky PZ

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání, 

pro školní rok 2020/2021

V souladu s ustanovením § 60, § 60 a - e zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen "školský zákon") a ustanovení § 15-17 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, zveřejňuje:

  • Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku,
  • datum zveřejnění výsledků,
  • seznam přijatých uchazečů a nepřijatých uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§ 60a odst. 6 zákona č. 561/2001 Sb., v platném znění).

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

  • Seznam přijatých uchazečů a nepřijatých uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče samostatně pro obory:

POUZE PŘIJATÍ: zde naleznete výsledky PZ

CELKOVÉ POŘADÍ (přijatí, nepřijatí): zde naleznete výsledky PZ

Pokud jste našli své registrační číslo v seznamu přijatých uchazečů, blahopřejeme.

Škola Vám nebude posílat poštou rozhodnutí o přijetí. Rozhodnutí o přijetí obdržíte při odevzdání zápisového lístku v kanceláři školy Pospíšilova 365, Hradec Králové v kanceláři školy a zároveň můžete odevzdat zápisový lístek ke studiu.

Rozhodnutí nezletilých uchazečů musí převzít jejich zákonný zástupce.

Zápisový lístek odevzdejte nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek můžete odevzdat jen jednou.

Při odevzdání zápisového lístku nahlásíte cizí jazyk, o který máte zájem (počet uchazečů v jednotlivých jazykových skupinách je omezen).

Kdy a jak se dozvíte výsledek přijímací zkoušky, pokud nejste přijat(a)? Jak dále postupovat?

Své registrační číslo s výsledky najdete v seznamu - Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno jako dopis do vlastních rukou zákonnému zástupci.

Pokud nebudete přijat(a), nezoufejte, existují další možnosti.

V případě, že jste splnil(a) podmínky přijímacího řízení a nebyl(a) jste přijat(a) z kapacitních důvodů, můžete podat odvolání k rukám ředitelky školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání doporučujeme předat osobně v kanceláři školy nebo jej můžete poslat poštou. Vzor odvolání je umístěn v sekci Informace o PZ.

Informace k přijímacímu řízení - CERMAT:

Pro vyřizování oprávněných žádostí o poskytnutí testových zadání uchazečům, kteří daný didaktický test konali, připravilo Centrum webové rozhraní při Výsledkovém portálu žáka (VPŽ).

Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. To znamená, že touto cestou nebudou zadání dostupná uchazečům, kteří nedisponují rodným číslem. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení.

V případě, že se uchazeči nepůjde přihlásit přesto, že zadává správné přihlašovací údaje, znamená to, že má pravděpodobně chybně zadán některý údaj v IS CERTIS. Uchazeči se v takovém případě objeví hláška, že se má pro ověření správnosti údajů obrátit na příslušnou střední školu. Uchazečům, kteří byli přihlášeni v rámci některé skupiny uzpůsobení podmínek ZP_B, ZP_BR nebo SP, nebudou prostřednictvím tohoto webového portálu testová zadání poskytnuta, neboť se jedná o specificky upravená zadání. Vyřizování jejich požadavků na poskytnutí zadání proto CERMAT nechává na školách.

Odkaz na portál pro zpřístupnění testových zadání: https://vpz.cermat.cz/testy/