výsledky PZ

Zápisové lístky přijímáme v kanceláři školy od pondělí 2. května 2022 (lze zaslat i poštou). 
Odvolání můžete podat až na základě přijatého rozhodnutí o nepřijetí (dopis s rozhodnutím škola odeslala v pátek 29. 4. 2022).

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu PZ na Veřejnosprávní činnost

PŘIJATÍ UCHAZEČI

CELKOVÉ POŘADÍ

Další informace k postupu přijímacího řízení 

Seznam přijatých uchazečů (pod přidělenými registračními čísly) je zveřejněn:

  • na veřejně přístupném místě (vývěska vpravo u vstupu do areálu školy z ulice Hostivítova)
  • na webových stránkách školy v sekci NOVINKY a zde (viz odkaz výše)

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn po dobu 15ti dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ve vzdělávání, za oznámená (škola nebude oznamovat písemně uchazečům, že byli přijati).

Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude rozhodnutí doručeno do vlastních rukou.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené.

ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

Zápisový lístek odevzdávají přijatí uchazeči nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (zveřejněním seznamu na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy).

Zápisový lístek může uchazeč odevzdat jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce odevzdat zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Při odevzdání zápisového lístku uchazeč nahlásí, o který jazyk (druhý cizí jazyk) má zájem (francouzština, ruština, španělština, němčina, italština).

O rozdělení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy na základě zájmu uchazeče s přihlédnutím
k provozním podmínkám.

ODVOLÁNÍ

Uchazečům, kteří udělali přijímací zkoušku, ale nebyli z kapacitních důvodů přijati, doporučujeme podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na naší škole.

Odvolání proti rozhodnutí je nutné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (tj. ode dne, kdy jste obdrželi a podepsali rozhodnutí v obálce s modrým pruhem).

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na vedení školy emailem nebo volejte na sekretariát:

Marcela Lánová

telefon 495 514 801, 731 162 913, e-mail: oahk.skola@oahk.cz