výsledky PZ

Zde naleznete seznam přijatých uchazečů. 

Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení 2021/2022 bude upřesněn.

Seznam bude zveřejněn 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují kladná rozhodnutí za oznámená.

Odevzdání zápisového lístku

Zápisový lístek odevzdávají uchazeči nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (zveřejnění seznamu na veřejně přístupném místě). Doporučujeme osobní předání zápisového lístku v kanceláři školy.

Zápisový lístek může uchazeč odevzdat jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce odevzdat zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí.

Poučení pro nepřijaté uchazeče

Osobní převzetí rozhodnutí o nepřijetí uchazeče není možné, rozhodnutí bude odesláno zákonným zástupcům poštou - zásilkou do vlastních rukou - neprodleně po vyhlášení výsledků. Nepodaří-li se zásilku doručit, ukládá se na poště po dobu 3 dnů, pak je považována za doručenou.

Žádost o vydání nového rozhodnutí (nahrazuje institut odvolání proti nepřijetí) lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí (od převzetí rozhodnutí
o nepřijetí na poště). Prosíme nevyplňovat dřív než převezmete dopis s rozhodnutím na poště. Formulář je možno vyplnit i přímo u nás ve škole (o uvolněných místech budeme informovat průběžně, žádného uchazeče nepřeskočíme).

Provoz sekretariátu školy pro odevzdání zápisových lístků:

Pondělí až pátek 8:00-12:00

Do budovy budou zákonní zástupci vpouštěni jednotlivě. V odpoledních hodinách je vhodné se na termínu návštěvy předem domluvit.

V souladu s ustanovením § 60, § 60 a - e zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen "školský zákon") a ustanovení § 15-17 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, zveřejňuje:

  • Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku,
  • datum zveřejnění výsledků,
  • seznam přijatých uchazečů a nepřijatých uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§ 60a odst. 6 zákona č. 561/2001 Sb., v platném znění).

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

Pokud jste našli své registrační číslo v seznamu přijatých uchazečů, blahopřejeme.

Škola Vám nebude posílat poštou rozhodnutí o přijetí. Rozhodnutí o přijetí obdržíte při odevzdání zápisového lístku v kanceláři školy Pospíšilova 365, Hradec Králové v kanceláři školy a zároveň můžete odevzdat zápisový lístek ke studiu.

Rozhodnutí nezletilých uchazečů musí převzít jejich zákonný zástupce.

Zápisový lístek odevzdejte nejpozději do 5 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek můžete odevzdat jen jednou.

Při odevzdání zápisového lístku nahlásíte další cizí jazyk, o který máte zájem (počet uchazečů v jednotlivých jazykových skupinách je omezen).

Kdy a jak se dozvíte výsledek přijímací zkoušky, pokud nejste přijat(a)? Jak dále postupovat?

Své registrační číslo s výsledky najdete v seznamu - Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno jako dopis do vlastních rukou zákonnému zástupci.

Pokud nebudete přijat(a), nezoufejte, existují další možnosti.

V případě, že jste splnil(a) podmínky přijímacího řízení a nebyl(a) jste přijat(a) z kapacitních důvodů, můžete podat žádost o vydání nového rozhodnutí k rukám ředitelky školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Žádost o vydání nového rozhodnutí doporučujeme předat osobně v kanceláři školy nebo jej můžete poslat poštou. Vzor žádosti je umístěn v sekci Informace o PZ