výsledky PZ

Zápisové lístky se odevzdávají v kanceláři školy do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí, nejpozději 16. 5. 2023 (lze je zaslat i poštou s informací o volbě 2. cizího jazyka, viz níže)

Odvolání můžete podat až na základě rozhodnutí o nepřijetí, které uchazeči přijde poštou.

PŘIJATÍ UCHAZEČI po náhradním termínu:

PŘIJATÍ UCHAZEČI:

CELKOVÉ POŘADÍ po náhradním termínu:

CELKOVÉ POŘADÍ:

Další informace k postupu přijímacího řízení 

Seznam přijatých uchazečů (pod přidělenými registračními čísly) je kromě této stránky zveřejněn:

  • na veřejně přístupném místě (vývěska vpravo u vstupu do areálu školy z ulice Hostivítova)
  • na webových stránkách školy v sekci NOVINKY 

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn po dobu 15ti dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ve vzdělávání, za oznámená (škola nebude oznamovat písemně uchazečům, že byli přijati).

Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude rozhodnutí doručeno do vlastních rukou.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené.

ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

Zápisový lístek odevzdávají přijatí uchazeči nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (zveřejněním seznamu na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy).

Zápisový lístek může uchazeč odevzdat jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce odevzdat zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Při odevzdání zápisového lístku uchazeč nahlásí, o který jazyk (druhý cizí jazyk) má zájem (francouzština, ruština, španělština, němčina, italština).

O rozdělení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy na základě zájmu uchazeče s přihlédnutím
k provozním podmínkám.

ODVOLÁNÍ

Uchazečům, kteří udělali přijímací zkoušku, ale nebyli z kapacitních důvodů přijati, doporučujeme podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na naší škole.

Odvolání proti rozhodnutí je nutné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (tj. ode dne, kdy jste obdrželi a podepsali rozhodnutí v obálce s modrým pruhem).

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na vedení školy emailem nebo volejte na sekretariát:

Marcela Lánová

telefon 495 514 801, 731 162 913, e-mail: oahk.skola@oahk.cz