Whistleblowing

Oznámení týkající se možného protiprávního jednání ve škole

podle směrnice EU o ochraně oznamovatelů

Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu směrnice EU 2019/1937, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen "směrnice"), můžete činit v případě, že jste se o jednání ve škole, které má znaky trestného činu nebo přestupku, případně porušuje právní předpisy, dověděli v souvislosti s vaší prací, vzděláváním nebo jinou obdobnou činností ve škole.

Osoba pověřená k příjmu a zpracování oznámení

Přijímáním a zpracováním oznámení ohledně možných protiprávních jednání ve škole je pověřena
Mgr. Jana Hájková, pedagožka školy zajišťující prevenci rizikového chování. (dále též "příslušná osoba").

Způsoby podání oznámení

Oznámení ohledně možných protiprávních jednání ve škole lze v souladu se směrnicí podat následujícími způsoby:

  • Elektronicky

Vyplňte elektronický formulář: https://nntb.cz/s/ssdgb

Takto podaný podnět je anonymní.

  • Písemně

Dopis s označením Ochrana oznamovatelů - k rukám příslušné osoby zašlete poštou na adresu školy.

  • Osobně

Prostřednictvím zaměstnanců kanceláře školy si můžete sjednat osobní schůzku s příslušnou osobou. Z rozhovoru mezi vámi a příslušnou osobou bude pořízen výstižný zápis ze schůzky. Tento zápis budete mít možnost zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem.

  • Instituce pro alternativní podání oznámení

Oznámení můžete kromě toho alternativně podat k Ministerstvu spravedlnosti, a to i v případě, že máte pochybnosti, zda zjištěné skutečnosti představují protiprávní jednání ve smyslu směrnice.

Oznámení můžete učinit i anonymně.

Lhůty k vyrozumění oznamovatele o přijatých opatřeních

Každé oznámení bude řádně zaevidované a prošetřené. K oprávněným podnětům škola přijme nápravná opatření.

Bude-li škola znát vaši totožnost (kontaktní údaje), vyrozumí vás jako oznamovatele o přijatých opatřeních nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých oznámení lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše dvakrát, v takovém případě budete písemně vyrozuměni o prodloužení lhůty i jeho důvodech před uplynutím lhůty. V případě, že nebude shledáno podezření ze spáchání protiprávního jednání nebo že by se oznámení zakládalo na nepravdivých informacích, budete o tom rovněž informováni.

Ochrana oznamovatele

Příslušná osoba zachová přísnou důvěrnost ve vztahu k vaší totožnosti, k údajům o dalších fyzických osobách i ve vztahu k informacím uvedeným v oznámení.

Jako oznamovatel máte nárok na ochranu proti jakýmkoli odvetným opatřením i pouhé hrozbě takových opatření. Podmínkou nároku na tuto ochranu je, že oznamovatel měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti směrnice.

Instituce pro alternativní podání oznámení

Oznámení můžete kromě toho alternativně podat k Ministerstvu spravedlnosti, a to i v případě, že máte pochybnosti, zda zjištěné skutečnosti představují protiprávní jednání ve smyslu směrnice.