SPOA

Spolek přátel obchodní akademie

Sdružuje rodiče žáků školy, stávající i bývalé studenty školy.  V hlavním výboru jsou zástupci z řad rodičů z jednotlivých tříd, hlavní výbor se schází minimálně 2x za školní rok, event. podle potřeby.

Schůzky hlavního výboru SPOA:

  • od 15:30 hod. 8. 11. 2023
  • od 15:30 hod. 3. 4. 2024

Členové SPOA skládají každý rok členský příspěvek. Vybrané příspěvky se využívají k podpoře výuky a mimoškolních aktivit žáků školy, např. úhrada startovného vyšších škol soutěží a olympiád, podpora exkurzí, veletrhů a dalších projektových dnů pořádaných školou, výplata prospěchových stipendií, úhrada cestovních nákladů na sportovní a vzdělávací kurzy, vstupné na vzdělávací nebo kulturní akce. SPOA ve spolupráci se školou vždy na začátku školního roku sestaví Plán čerpání prostředků, který schvaluje výbor SPOA. Schválený plán je pro čerpání podpory pro školu závazný.

SPOA pravidelně organizuje maturitní ples. Z jeho výtěžku podporuje sociálně slabé žáky, pomáhá obnovovat vybavení školy a financuje veškeré společenské aktivity maturitního ročníku.

SPOA je významným partnerem školy, který vedle finanční podpory formuje i některá vnitřní pravidla školy, ovlivňuje dlouhodobé plánování školy a stimuluje její rozvoj.

Výše příspěvku: 400 Kč/školní rok 

Předseda SPOA: Markéta Kardaczová
Hospodářka SPOA: Ing. Jana Šádková

IČO: 70 96 58 54