Podpora a rozvoj vzdělávání v OA HK II

04.09.2019

Podpora a rozvoj vzdělávání v OA HK II

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016263

realizace projektu: 1. 9. 2019 - 28. 2. 2022

Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů (další vzdělávání pedagogických pracovníků, zapojení odborníka z praxe do výuky, tandemová výuka, vzájemná spolupráce pedagogů školy, zapojení ICT technika do výuky, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv), rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky (projektové dny ve škole, projektové dny mimo školu). Pomůže škole při společném vzdělávání žáků personálním posílením pedagogického sboru o školního speciálního pedagoga. Projekt podpoří extrakurikulární rozvojové aktivity (doučování žáků školy ohrožených školním neúspěchem) a inkluzivní klima a komunitní charakter školy (komunitně osvětová setkání).

Projekt je financován z operačního programu OP VVV, prioritní osa 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Výše schválené částky podpory: 1 987 618 Kč.