Odborná exkurze do chráněných dílen

29.06.2023

Žáci 3.ročníku oboru Sociální činnost se ve dnech 12. a 13. 6. 2023 zúčastnili odborné exkurze. Exkurze byla organizovaná v rámci partnerství v projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192, kde jsme partnerem s finanční účastí.

Žáci této třídy v průběhu školního roku 2022/2023 založili dvě studentské společnosti se sociálními aspekty podnikání a učili se zajistit všechny činnosti, které jsou spojeny s provozem chráněných dílen. Smyslem exkurze bylo ukázat, jak jsou řízena a provozována tato zařízení v reálném prostředí center pro lidi se zdravotním postižením. Žáci tak mohli reflektovat své studentské zkušenosti a porovnat je s činností manažerů skutečných chráněných a terapeutických dílen. Současně mohli žáci poznat zajímavé organizace, které poskytují ucelenou rehabilitaci dětem a dospělým se zdravotním postižením, a mohli tak propojit své teoretické znalosti z předmětů pedagogika a speciální pedagogika s poznáním reálné péče o klienty.

V rámci exkurze žáci viděli prostředí RÚ Kladruby, ukázky pohybové terapie (Vojtova metoda) cvičení pacientů pomocí robotických systémů a navštívili jednotlivé ergoterapeutické dílny (keramická, tkalcovská, výtvarná, oděvní, kovodílna, truhlářská). Mohli se seznámit s řadou kompenzačních a protetických pomůcek pro lidi s tělesným postižením.

13. 6. 2023 pak proběhla návštěva Centra ARPIDA v Českých Budějovicích, kde zhlédli videodokument o historii vzniku ucelené rehabilitace, seznámili se s legislativními dokumenty v oblasti zdravotnictví, školství a sociálních služeb. Dále měli možnost prohlédnout si mateřskou školu, základní školu a praktickou školu při centru ARPIDA, o.p.s., a seznámit se se specifiky přístupu k žákům s tělesným a kombinovaným postižením. Exkurze byla zakončena návštěvou sociálních služeb v centru ARPIDA (raná péče, denní stacionář, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace).