Podpora a rozvoj vzdělávání v OA HK

31.08.2018

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006985

realizace projektu: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, tandemové výuky a zapojení odborníka z praxe do výuky. Pomůže škole při společném vzdělávání žáků personálním posílením pedagogického sboru o školního pedagoga, školního speciálního pedagoga a koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele. Projekt podpoří extrakurikulární rozvojové aktivity - doučování žáků školy ohrožených školním neúspěchem.

Projekt je financován z operačního programu OP VVV, prioritní osa: PO3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Výše schválené částky podpory: 1 315 336 Kč