Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP KHK II)

22.03.2021

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021

Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023

Celkové náklady projektu: 188 553 884,64 Kč

Co je cílem projektu?

Cílem projektu I-KAP KHK II, který je spolufinancován z EU, veřejných prostředků a vlastních zdrojů subjektů, je podpořit zkvalitnění škol, procesu vzdělávání a odborně - vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků a vytvoření kvalitního a motivujícího prostředí pro jejich rozvoj. Projekt tak představuje snahu zlepšit prostředí pro studium, zkvalitnit učební pomůcky či podpořit pedagogy v inovativních směrech výuky. Zároveň reaguje na nízkou motivaci studentů ke studiu a problémy pracovního trhu či potřeby zlepšení digitalizace a efektivity vzdělávání v kraji.

Co vše se v rámci projektu dělá a bude dělat?

Projekt v několika rovinách řeší problematiku předčasných odchodů ze vzdělávání na různých stupních vzdělávacího systému, navazuje na aktivity projektu IKAP I a pokračuje v kontinuálním rozvoji kariérového poradenství. Projekt zahrnuje i aktivity středních škol a dalších partnerů projektu, které přibližují různé obory a činnosti žákům ZŠ a dětem z MŠ s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a kritického myšlení a posílení digitálních kompetencí ve výuce ve výuce. Část projektových aktivit v oblasti etické výchovy cílí i na širokou veřejnost. Realizátorem aktivit je Královéhradecký kraj a dále 20 škol, školských zařízení a dalších subjektů. Součástí projektu je i podpora aktivit formou jednotkových nákladů, tzv. Šablony III. V této oblasti bude realizovat aktivity 57 škol nebo školských zařízení.

Co děláme my jako partner?

Projektový záměr školy vychází ze svých zkušeností s výukou praktického odborného předmětu tzv. studentských/fiktivních firem. V rámci předmětu se u žáků podporují především kompetence k podnikavosti, žáci jsou vedeni k samostatnosti, iniciativě, angažovanosti, schopnosti řešit problémy, pracovat ve skupinách, komunikovat s okolím, plánovat a realizovat vlastní kreativní nápady. Při tvorbě vlastního produktu žáci zároveň prohlubují své znalosti z polytechnické oblasti, učí se základní výrobní postupy, poznávají vlastnosti materiálů, zdokonalují se v projekčních činnostech, kalkulacích a statistickém hodnocení své výroby. Tyto znalosti a dovednosti budou při realizaci projektu rozvíjeny i u dalších dětí a žáků mimo školu partnera. Vybrané aktivity bude po dohodě možné realizovat distanční formou.

  • Zakládání dětských firem. Do aktivity budou zapojeny min. 4 MŠ/ZŠ. V rámci aktivity budou zapojení žáci v kroužku, popř. v běžné výuce pracovat na tvorbě produktů, které budou ve své fiktivní firmě nabízet, a zabývat se souborem dalších souvisejících činností (návrh produktu, prototyp, stanovení a vytvoření obalu, stanovení ceny a způsobu propagace). Součástí aktivity bude také vzdělávací modul pro pedagogické pracovníky, kteří fiktivní firmy povedou (tandemová výuka, metodické setkání, workshopy) se zaměřením na základní podnikatelské a komunikační dovednosti. Modul bude v rozsahu min. 30 h za projekt pro 1 školu. Součástí aktivity budou min. 4 exkurze do reálných firem a účast na veletrhu dětských firem.
  • Soubor vzdělávacích aktivit pro učitele na téma fiktivní firmy. Aktivity budou zahrnovat tandemovou výuku, metodická setkání, workshopy zaměřené na základní podnikatelské a komunikační dovednosti. Do aktivity se zapojí min. 8 pedagogů v rozsahu min. 30 h ročně. Cílem vzdělávacího modulu je umožnit pedagogům vzdělání v oblasti podnikavosti tak, aby získali soubor praktických a teoretických znalostí pro jejich předání žákům ve svých domovských školách.
  • Fiktivní vs. reálná firma. Pro žáky SŠ, kteří se ve výuce zaobírají tématem fiktivní firma, bude připravena série vyučovacích jednotek se zaměřením na procvičování sociálních, komunikačních, přírodovědných a environmentálních dovedností. V rámci této aktivity bude zrealizováno min. 6 exkurzí do firem, aby žáci měli možnost seznámit se s prostředím reálné firmy, včetně výrobních postupů.
  • Podnikání v sociální oblasti. Série vyučovacích jednotek pro žáky oboru Sociální činnost se zaměřením na procvičení odborných činností a podnikatelských dovedností. Při výuce budou spolupracovat učitelé odborných předmětů, ekonomiky, práva a účetnictví a společně povedou žáky k realizaci vlastních miniprojektů z oblasti sociálního podnikání. Aktivita předpokládá min. 40 h ročně zaměřených na právo a ekonomiku a nácvik odborných dovedností a práce s přístroji, které se využívají v sociální práci a osobní asistenci osobám se zdravotním postižením.

Projekt "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II" je spolufinancován Evropskou unií.