Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I 

01.09.2018

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I (I-KAP KHK I)

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508

realizace projektu: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I naplňuje vybranými aktivitami záměry stanovené Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání. Zahrnuje realizaci společných a celokrajských aktivit, které napomůžou zlepšení řízení škol, zvýšení kvality procesu vzdělávání a odborně-vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků společně s vytvořením kvalitního adaptabilního zázemí pro jejich rozvoj. Příjemcem dotace je Královéhradecký kraj, partnery projektu jsou Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje, Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje a celkem 16 středních škol zřizovaných krajem.

Naše škola je zapojena do realizace aktivity Podpora polytechnického a odborného vzdělávání.

Cílem je podpora kompetencí pedagogů prostřednictvím vytvoření sítě spolupracujících škol a umožnění aktivní spolupráce školám cestou modernizace výukových metod směrem k projektové výuce, podpory účelného využití technologií ve výuce, umožnění vyšší míry tvořivosti a podnikavosti pedagogů i žáků.

Aktivita "Co se v mládí naučíš... aneb jak být samostatný, kompetentní a kreativní i za 20 let": Budou probíhat pravidelná setkání učitelů spolupracujících SŠ, ZŠ a MŠ, výměna zkušeností s projektovou a problémovou výukou. Tvorba interaktivního sdíleného prostředí pro plánování, sdílení zkušeností, metod práce a plánování akcí metodou zpracování myšlenkových map. Pravidelná setkávání (projektové dny, vzdělávací bloky) žáků SŠ a spolupracujících škol. Průběžné vzdělávání k podnikavosti, např. dětské firmy, žákovské firmy, vrstevnické učení, jazykové vzdělávání ve vybraných (vzhledem k věku zapojených dětí a žáků) tématech obchodního jazyka, trénink rutinního ovládání počítačové klávesnice a vzdělávání v oblasti administrativních dovedností a psaní naslepo. Konkrétní příklad aktivity: žáci SŠ a ZŠ, popř. MŠ, ve spolupráci navrhnou výrobek, vyrobí, prodávají a propagují, žáci SŠ spravují účetnictví, marketing, společně komunikují v cizím jazyce.

Zavedení kooperativní výuky, nově půlených hodin, volitelných předmětů podporující čtenářskou a matematickou gramotnost.

V rámci aktivit bude probíhat vzdělávání pedagogů a exkurze k pochopení tématu (např. odpadové hospodářství, výrobna textilu apod.), dále bude zajištěno vzdělání pro žáky k danému problému, pořádány akce k zviditelnění problému (cca 10 akcí ročně) atd.

Předpokládáme zapojení 30 učitelů spolupracujících škol a založení 5 dětských firem v rámci 2 let.

Projekt je financován z operačního programu OP VVV, prioritní osa: PO3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Výše schválené částky podpory: 4 992 301,14 Kč, z toho 249 615,06 Kč činí spolufinancování hrazené z rozpočtu zřizovatele Královéhradeckého kraje.