Sociální činnost

kód oboru: 75-41-M/01

forma studia: čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

předměty:

a) všeobecně vzdělávací: český jazyk, dějiny literatury a umění, cizí jazyky, dějepis, občanská nauka, fyzika, chemie, biologie, ekologie, matematika, tělesná výchova

b) odborné: pedagogika a psychologie, speciální pedagogika a humanitární výchova, hudební a výtvarné aktivizační činnosti, profesní kultura, základy rehabilitace, zdravotní a sociální péče, sociální služby, sociální politika, informatika, ekonomika, technika administrativy, odborná praxe

charakteristika a cíle praxe:

seznamuje žáky s různými typy zařízení předškolní, mimoškolní a speciální výchovy, učí je pracovat s jednotlivcem i skupinou, zvyšuje jejich praktické dovednosti při práci s dětmi a dospělými, zdravými, nemocnými i postiženými, učí je provádět individuální i skupinové pozorování dle zadaných úkolů.

možnosti uplatnění v praxi:

- sociální a osobní asistent

- asistent pedagogů

- pracovník sociálních služeb v přímé obslužné péči o klienty a v administrativních činnostech (ústavy sociální péče, pobytové a terénní pečovatelské služby, domovy důchodců, neziskové organizace, kojenecké ústavy, léčebné ústavy pro děti a dospělé, rehabilitační stacionáře)

možnost pokračovat ve studiu:

- vysoké školy. se zdravotním, sociálním, pedagogickým a výchovným zaměřením

- vyšší odborné školy. se zdravotním zaměřením (diplomovaný ergoterapeut, fyzioterapeut, dětská a všeobecná sestra, porodní asistentka, asistent hygienické služby, záchranář, atd.)

- vyšší odborné školy se sociálním, výchovným, pedagogickým a teologickým zaměřením