Studijní obory

Nabízíme střední odborné vzdělání v těchto čtyřletých studijních oborech:

prezentace oborů

Ve školním roce 2018/2019 přijímáme ke vzdělávání uchazeče do oborů:

 

Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

učební plán OA (dotace předmětů)

 • přijímáme 60 žáků
 • čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

Předměty

 1. všeobecně vzdělávací: český jazyk, anglický jazyk, další cizí jazyk (francouzský jazyk, italský jazyk, německý jazyk, ruský a španělský jazyk), dějiny literatury a umění, dějepis, občanská nauka, hospodářský zeměpis, fyzika, chemie, biologie, ekologie, matematika, informatika, tělesná výchova
 2. odborné: právo, ekonomika, účetnictví, účetnictví na počítače, statistika, písemná a elektronická komunikace, management a podnikání, fiktivní firma, odborná praxe
 3. volitelné (ve 3. a 4. ročníku): konverzace v anglickém jazyce, základy společenských věd, seminář z českého jazyka a literatury, geografie cestovního ruchu, cvičení z ekonomiky a účetnictví, konverzace v dalším cizím jazyce, matematická cvičení

Uplatnění v praxi

Absolvent oboru Obchodní akademie se může uplatnit v celé řadě oborů. Dle našich zkušeností hlavně jako:

 • zaměstnanec ve všech typech podnikatelských subjektů v ekonomické sféře
 • referent ve státní a veřejné správě na všech úrovních
 • pracovník marketingu, obchodní referent, obchodní zástupce
 • referent v oblasti správy a řízení podnikových úseků
 • pracovník pro styk se zahraničím
 • personalista, mzdový účetní, asistent, sekretářka
 • bankovní a pojišťovací pracovník
 • pracovník cestovního ruchu
 • podnikatel jako fyzická osoba nebo právnická osoba (především v oblasti zprostředkovatelské činnosti, maloobchodu, velkoobchodu, poradenské činnosti v oblasti ekonomické, daňové, marketingu, ve službách administrativní správy)

Absolventi mají také možnost dále pokračovat na vysokých školách, především ekonomického a podnikatelského typu.

 

Obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

učební plán EL (dotace předmětů)

 • přijímáme 30 žáků
 • čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou
 • zaměření na anglický jazyk (studenti mají zvýšenou dotaci hodin anglického jazyka a několik předmětů se vyučuje v angličtině)

Předměty

 1. všeobecně vzdělávací: český jazyk, anglický jazyk, další cizí jazyk (francouzský jazyk, italský jazyk, německý jazyk, ruský a španělský jazyk), dějiny literatury a umění, matematika, dějepis, občanská nauka, zeměpis, biologie (částečně v ANJ), fyzika, chemie, informatika, tělesná výchova
 2. odborné: právo, ekonomika (částečně v ANJ), účetnictví, písemná a elektronická komunikace (částečně v ANJ), studentské společnosti
 3. volitelné (ve 4. ročníku): seminář v anglickém jazyce,  konverzace v dalším cizím jazyce, společenskovědní seminář v anglickém jazyce, seminář z českého jazyka a literatury, geografie cestovního ruchu, cvičení z ekonomiky a účetnictví, matematická cvičení

Uplatnění v praxi

Absolventi oboru Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou anglického jazyka jsou připravováni hlavně ke studiu na vysoké škole:

 • zejména na ekonomických, právnických a dalších humanitních fakultách vysokých škol a pro studium na vyšších odborných školách s obdobným zaměřením
 • pro studium na zahraničních školách vzhledem k rozšířené výuce anglického jazyka

Absolvent má široký rozhled díky všeobecně zaměřenému základu, ale zároveň může využívat výhod odborného vzdělávání.

Po maturitě je možné se také uplatnit:

 • jako zaměstnanec ve všech typech podnikatelských subjektů v ekonomické sféře a jako referent ve státní a veřejné správě na všech úrovních
 • především jako pracovník marketingu, obchodní referent, obchodní zástupce, referent v oblasti správy a řízení podnikových úseků, pracovník pro styk se zahraničím, personalista, mzdový účetní, asistent, sekretářka, bankovní a pojišťovací pracovník, pracovník cestovního ruchu
 • podnikatel jako fyzická osoba nebo právnická osoba (především v oblasti zprostředkovatelské činnosti, maloobchodu, velkoobchodu, poradenské činnosti v oblasti ekonomické, daňové, marketingu, ve službách státní správy a samosprávy)

 

Obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

učební plán VS (dotace předmětů)

 • přijímáme 30 žáků
 • 4 leté denní studium ukončené maturitní zkouškou

Předměty

 1. všeobecně vzdělávací: český jazyk, dějiny literatury a umění, cizí jazyky, dějepis, občanská nauka, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, ekologie, tělesná výchova
 2. odborné: právo, veřejná správa, ekonomika, účetnictví, daňový systém, veřejné finance, psychologie a management, společenská kultura, písemná a elektronická komunikace, informatika
 3. souvislá odborná praxe: je vykonávána od 1. do 3. ročníku na pracovištích veřejné správy, zejména na obecních, městských a krajských úřadech, úřadech práce, živnostenských a statistických úřadech, ve zdravotních pojišťovnách, na policii a správě sociálního zabezpečení
  Cílem je vytvořit u žáků ucelený obraz o činnosti orgánů státní správy a samosprávy.

Uplatnění v praxi

 • v oblasti státní správy a samosprávy (obecní, městské, krajské úřady, finanční úřady, živnostenské úřady, městská policie, Policie ČR)
 • ve státních podnicích se zaměřením na veřejně prospěšnou činnost, v příspěvkových organizacích, v sociální a právní oblasti (správa sociálního zabezpečení, konkrétní sociální instituce státního i nestátního charakteru, zdravotní pojišťovny, úřady práce, celní správy, soudy, státní zastupitelství apod.)
 • možnost pokračovat ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách ekonomického, právního, ekonomicko-správního a hospodářského směru. Jedná se například o tyto školy:  Univerzita Hradec Králové, Metropolitní univerzita Hradec Králové a Praha, Vysoká škola ekonomická Praha, Masarykova univerzita Brno, Mendlova univerzita Brno, Univerzita Pardubice, Univerzita Palackého Olomouc, Technická univerzita Liberec, VOŠ rozvoje venkova a SZŠ Hořice (zaměření na veřejnou správu), VOŠ a SOŠ Nový Bydžov (zaměření na účetnictví a daně)

 

Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

(zaměření: Výchovná a humanitární činnost)

učební plán SČ (dotace předmětů)

 • přijímáme 30 žáků
 • 4 leté denní studium zakončené maturitní zkouškou

Uchazeč musí s přihláškou ke studiu předložit lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu a  výkonu profese pracovníka v sociálních službách

Předměty

 1. všeobecně vzdělávací: český jazyk, dějiny literatury a umění, cizí jazyky, dějepis, občanská nauka, fyzika, chemie, biologie, ekologie, matematika, tělesná výchova
 2. odborné: pedagogika a psychologie, speciální pedagogika a humanitární výchova, hudební a výtvarné aktivizační činnosti, přímá péče a osobní asistence, řízení sociálních služeb, základy práva, informatika, ekonomika, technika administrativy, odborná praxe
 3. odborná praxe: je povinnou součástí výchovně vzdělávacího procesu
  Cílem je seznámit žáky s nejrůznějšími typy zařízení předškolní, mimoškolní a speciální výchovy, naučit je pracovat s jednotlivcem i skupinou. Samostatná práce v zařízeních zvyšuje u žáků praktické dovednosti při práci s dětmi či dospělými, zdravými či nemocnými i postiženými jedinci. Dalším cílem je skupinové a individuální pozorování dle úkolů vyučujících psychologie a speciální pedagogiky. Souvislá odborná praxe je vykonávána od 1. do 3. ročníku, ve 4. ročníku probíhá průběžná odborná praxe.

Uplatnění v praxi

 • pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách
 • přímá obslužná péče klientů
 • nepedagogická výchovně vzdělávací činnost s dětmi a dospělými
 • management sociálních služeb (ústavy sociální péče, domy s pečovatelskou službou, bezbariérové domy, penziony, domovinky, domovy důchodců, léčebné ústavy pro děti i dospělé, kojenecké ústavy, rehabilitační stacionáře atd.)
 • možnost si doplnit a rozšířit vzdělání na různých typech vysokých škol a vyšších odborných škol např. se zdravotním zaměřením (diplomovaný ergoterapeut, fyzioterapeut, dětská a všeobecná sestra, porodní asistentka, asistent hygienické služby, záchranář atd.), v sociální oblasti studiem na Univerzitě v Hradci Králové – Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta (bakalářský a magisterský stupeň) a na dalších školách výchovného, pedagogického či teologického směru

 

Všichni uchazeči budou konat přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky s využitím centrálně zadávaných jednotných testů.  

Ilustrační testy www.cermat.cz.

Pomůcky k řešení testů: propisovací tužka nebo tenký černý fix, rýsovací potřeby.

K přihlášce k přijímací zkoušce je třeba přiložit potvrzení o ZPS (pokud žák má zdravotní omezení) a vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny (pokud má žák diagnostikovánu poruchu učení - dyslexii,dysgrafii….) Bude mít na přijímací zkoušky prodloužený čas.

Uchazeč o obor Sociální činnost musí doložit  lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu a výkonu profese pracovníka v sociálních službách.