Informace ke schůzce rodičů 20. 6. 2018:

Informace pro budoucí první ročníky 2018/19 obchodní akademie, ekonomické lyceum 

Informace pro budoucí první ročníky 2018/19 sociální činnost, vřejnosprávní činnost

                                                                                                                                               


Prezentace školy k přijímacímu řízení

Žádost o přestup na naši školu                                                                                                                                            
 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

OBORY VZDĚLÁNÍ UKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Denní studium (délka studia - 4 roky)

63-41-M/02     Obchodní akademie (přijímáme 60 žáků)

78-42-M/02     Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou anglického jazyka (přijímáme 30 žáků)

68-43-M/01     Veřejnosprávní činnost (přijímáme 30 žáků)

75-41-M/01     Sociální činnost, zaměření: Výchovná a humanitární činnost (přijímáme 30 žáků)


CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
 • škola regionálního významu, výuka probíhá v nově zrekonstruované budově v centru Hradce Králové
 • široká nabídka „druhého“ cizího jazyka (ruský, německý, španělský, francouzský, italský)
 • vysoká odborná kvalifikovanost učitelů
 • výuka v počítačových a jazykových učebnách
 • výuka přírodovědných předmětů v odborné laboratoři
 • moderně vybavené učebny praxe a odborných předmětů
 • podpora nadaných žáků
 • zohledňování individuálních potřeb žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 • možnost individuálního plánu vrcholovým sportovcům
 • moderní metody výuky podpořené prostředky ICT,
 • zajímavé odborné praxe a exkurze, široká spolupráce s organizacemi zajišťujícími praxi žáků
 • možnost studovat na jazykové škole
 • odpolední jazykové kurzy
 • státní jazykové zkoušky
 • kroužky cizích jazyků pro žáky SŠ a žáky 9. tříd ZŠ (jazyky: anglický, německý, ruský, španělský, italský a francouzský)

 


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Všichni uchazeči budou konat přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky a její aplikace s využitím centrálně zadávaných jednotných testů od společnosti Cermat.  

Ilustrační testy budou vyvěšeny na www.cermat.cz.

Vedle výsledku přijímací zkoušky bude v přijímacím řízení zohledněn prospěch žáka v 8. a 9. třídě základní školy, účast v soutěžích a přehlídkách zájmové činnosti a míra zapojení do veřejného života.

 

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

Většinou pro své žáky připraví výchovný poradce na základní škole, lze stáhnout i na webových stránkách  www.cermat.cz

 

K přihlášce je třeba přiložit:

 • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu a výkonu profese pracovníka v sociálních službách (pouze uchazeč o obor Sociální činnost),
 • originály diplomů (ověřené kopie) nebo jiných dokumentů svědčící o míře zapojení do veřejného života a o mimoškolních aktivitách uchazeče,
 • potvrzení o ZPS (uchazeč se zdravotním omezením),
 • vyjádření pedagogicko-psychologické poradny (uchazeč s diagnostikovanou poruchu učení - dyslexii, dysgrafii apod., možnost prodloužení času u přijímacích zkoušek).

 

DALŠÍ CIZÍ JAZYK

K anglickému jazyku si všichni přijatí uchazeči zvolí další cizí jazyk. Ve škole je možné studovat tyto jazyky: francouzský, italský, německý, ruský a španělský.

Uchazeč při odevzdání zápisového lístku vyplní krátký dotazník o preferenci studia dalšího cizího jazyka a úrovni jeho znalosti. Na základě těchto informací a provozních možností školy bude žák zařazen do pro něho vhodné studijní skupiny.


Zkoušky a kurzy pro uchazeče školní rok 2018/19


 • přípravný kurz k přijímací zkoušce z MAT, od 14. 2. 2018 (15:30 – 17:00); celkem 7 lekcí; cena cca 1 150 Kč
 • přípravný kurz k přijímací zkoušce z ČJ, od 13. 2. 2018 (15:30 – 17:00); celkem 7 lekcí; cena cca 1 150 Kč
 • přijímací zkoušky z MAT nanečisto,  28. 3. 2018, cena cca 250 Kč (15:00 – 16:25)
 • přijímací zkoušky z ČJ nanečisto,  27. 3. 2018, cena cca 250 Kč (15:00 – 16:25)
 • přípravný kurz z ANJ pro budoucí žáky 1. ročníku SŠ, od 9. 5. 2018 (15:30 ‑ 17:00), celkem 7 lekcí; cena cca 1 000 Kč. Cílem kurzu je sjednotit znalosti žáků základních škol před nástupem na střední školu. Opakuje a procvičuje látku z rámcového vzdělávacího plánu ZŠ.
 • letní intenzivní kurz angličtiny v Janských Lázních,  19. – 24. 8. 2018, cena cca 5 950 Kč

 

UBYTOVÁNÍ
 • v Domově mládeže, Vocelova 1469/5, Hradec Králové
 • ubytování: 1 250,- Kč/měsíc, celodenní stravování: 97,- Kč/den
 • www.dmhk.cz
 • v Domově mládeže SPŠ, SOŠ a SOU, Hradební 1029, 500 03 Hradec Králové
 • ubytování: 1 050,- Kč/měsíc, celodenní stravování: 91,- Kč/den
 • www.hradebni.cz