Povinně zveřejňované informace

 podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Název školy:

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové

Součásti školy:

Obchodní akademie a Stření odborná škola

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Obory vzdělávání (čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou):

63-41-M/02 Obchodní akademie

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

75-41-M/01 Sociální činnost

Činnost jazykové školy:

Jazykové kurzy pro veřejnost (angličtina, francouzština, italština, němčina, portugalština, ruština, španělština)

Státní jazykové zkoušky

Mezinárodní jazykové zkoušky z anglického jazyka LanguageCert

Kurzy čeština pro cizince

Zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR

Důvod a způsob založení:

Zřizovací listina vydaná Královéhradeckým krajem, s účinností od 10. září 2009 č. j. 14657/SM/2009 ve znění dodatků.

Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy. Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. Střední škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku.

Zřizovatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Organizační struktura:

Statutární orgán

Mgr. Jana Vitvarová, ředitelka školy

Zástupce statutárního orgánu Ing. Irma Nováková, statutární zástupkyně ředitelky

Zástupce ředitele školy

Ing. Zdeněk Pospíšil

Vedoucí Jazykové školy          

Mgr. Dana Vítová

Vedoucí provozního a ekonomického úseku

Ing. Radmila Lukášová, hlavní ekonomka

Vedoucí správního úseku Mgr. Vladimír Krupa

 

                              

Sídlo školy, kontaktní poštovní adresa:

Pospíšilova 365

500 03   Hradec Králové

 

Kontakty (kancelář školy, podatelna):

tel: 495 514 801, 731 162 913

e-mail: oahk.skola@oahk.cz

webové stránky: www. oahk.cz

 

IČ: 62690272

DIČ: není přiděleno

Číslo bankovního účtu: 35-4004330267/100 vedený u Komerční banky a. s.

 

Žádosti, odvolání, stížnosti

Kancelář školy:

Ing. Michaela Ivaničová,

pracovnice pověřená komunikací s veřejností včetně poskytování informací, přijímání a vyřizování podnětů, stížností a oznámení

Úřední hodiny

Po 8:00-11:30     13:00-15:30

Út   8:00-11:30

St   8:00-11:30     13:00-15:30

Čt   8:00-11:30

Pá 8:00-11:30

Aktuální informace o změnách v provozu školy najdete na webových stránkách školy.

Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Žádosti o informace:

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně, v listinné podobě či elektronicky. O žádostech podaných ústně bude v kanceláři školy proveden zápis.

Opravné prostředky:

Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů  od:

  • odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6),
  • odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c),
  • sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3).

Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu.

 

Hlavní dokumenty školy

jsou veřejnosti k dispozici na webových stránkách školy. V budově školy jsou zveřejněny v elektronické podobě a uloženy v počítači ve studovně.

Seznam hlavních dokumentů:

Zřizovací listina (k nahlédnutí v kanceláři školy)

Organizační řád

Školní řád

Rámcový plán 2017/18

Inspekční zpráva 2016/17

Výroční zpráva 2016/17

Program poskytování poradenských služeb

Preventivní program

Program předcházení šikaně

Plán výchovného poradentství

Roční plán EVVO

Dlouhodobý plán EVVO

Rozpočet školy

Střednědobý plán školy 2019-2020

 

Školní vzdělávací program

ŠVP jednotlivých oborů jsou veřejnosti k dispozici v elektronické podobě a uloženy v počítači ve studovně.

 

Seznam ŠVP:

ŠVP OCHOTA pro obor 75-41-M/01 Sociální činnost, (pro denní formu vzdělávání)

ŠVP SPOLU pro obor 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, (pro denní formu vzdělávání)

ŠVP Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou anglického jazyka, (pro denní formu vzdělávání)

ŠVP Obchodní akademie, (pro denní formu vzdělávání)

ŠVP Obchodní akademie, (pro dálkovou formu vzdělávání)

ŠVP Sociální činnost, (pro dálkovou formu vzdělávání)

ŠVP pro vzdělávání v kurzech jazykové školy

 

Způsob podávání žádosti o poskytnutí informací

Podávání informací se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatelem může být fyzická a právnická osoba nebo orgán státní správy. Ředitelka školy poskytuje informace žadateli na základě:

  • žádosti
  • zveřejněním

Zveřejňovanou informací

je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, je vydána tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavené na úřední desce nebo na webových stránkách školy. Ředitelka školy neposkytuje subjektivní komentáře, názory ani výklady právních předpisů.

Žádosti o informace

přijímá v kanceláři školy asistentka ředitelky.

Osobami oprávněnými podat informace

jsou ředitelka školy, zástupci ředitelky školy a hlavní ekonomka.

Způsob zveřejňování informací:

  • v kanceláři školy
  • na webových stránkách školy
  • prostřednictvím osobního jednání
  • prostřednictvím výroční zprávy
  • na úřední desce školy (vitrína na plotě v ulici Všehrdova)

Omezení práva na poskytnutí informací

Škola neposkytne informaci vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě, rodinných příslušnících a majetkových poměrech, s výjimkou situace, kdy tak stanoví zákon nebo pokud s tím dotčená osoba písemně vyslovila souhlas.

Dále nelze poskytnout informace, které vznikly při přípravě rozhodnutí a to do doby, kdy se příprava ukončí pravomocným rozhodnutím. Taktéž informaci, která se týká probíhajícího trestního řízení a rozhodovací činnosti soudů.

Zveřejněna nesmí být informace o obchodním tajemství nebo informace, která je duševním vlastnictvím, leda by s tím souhlasil majitel takových práv.

Odepřít poskytnutí informace lze pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.

 

Vyřizování žádosti o poskytnutí informace

Žádost lze podat ústně (jen s výslovným souhlasem žadatele) nebo písemně (v listinné nebo elektronické podobě). Žádosti jsou přijaty a zaevidovány podatelnou v kanceláři školy. Ředitelka poskytne informaci nejpozději do 15 dnů od dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti. Informace bude poskytnuta  ústně, písemně, nahlédnutím do spisu nebo na paměťových médiích.

Žádost o poskytnutí informací již zveřejněných se vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění.

Pokud není ze žádosti zřejmé, že je určena škole jako povinnému subjektu nebo není zřejmé, kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, ředitelka vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil.

Pokud je požadovaná informace mimo působnost ředitelky školy, žádost se odloží. Odložení se sdělí do 3 dnů žadateli.

Pokud ředitelka školy odmítne zcela nebo zčásti poskytnout informace žadateli, vydá o tom ve lhůtě 15 dnů rozhodnutí. Rozhodnutí se nevydává v případě odložení věci.

Úhrada nákladů

Škola bude požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informace žadateli. Žadateli na jeho žádost potvrdí předpokládanou výši úhrady nákladů.

Výroční zpráva

Škola vždy zveřejní informace o poskytnutí informací ve výroční zprávě o činnosti školy.