Statní jazykové zkoušky

Státní jazykové zkoušky budou srovnatelné s mezinárodními zkouškami viz nová vyhláška MŠMT

 

Termíny

základní všeobecná

18. 5. 2018

25. 5. 2018

On-line přihláška

 

Státní základní jazyková zkouška

Zkouška na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

SJZ základní se doporučuje konat po dovršení 15 let. Může ji vykonat i občan, který jazykovou školu nenavštěvoval. Koná se v jarním a podzimním termínu a je možno se k ní přihlásit pro jarní termín během února a března a pro podzimní termín během června až října. Přihláška s dokladem o zaplacení musí být odevzdána pro jarní termín nejpozději do 31. března a pro podzimní termín do 20. října. Cena SJZ základní je 3000 Kč.
Uchazeč zaplatí spolu s přihláškou 2500 Kč na účet školy: 27- 1993600207/0100, VS rodné číslo za vykonání písemné části a po jejím úspěšném složení doplatí částku 500 Kč na stejný účet.
V případě, že se na zkoušku přihlásí méně než 4 kandidáti, zvyšuje se cena zkoušky na 4500 Kč (4000 Kč za část písemnou, 500 Kč za část ústní).

Obsah základní SJZ je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice. Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i písemnému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek.

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:
 1. stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 600-800 slov
 2. dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov
 3. stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 5-6 minut
 4. schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.
Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník.

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 15-20 min a ve které se u kandidáta ověřuje:
 1. schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života
 2. dovednost plynně hovořit o daných tématech
U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů:
Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky a nejznámější zvyky, některé z nejvýznamnějších osobností - zejména kulturního života).

Uchazeči, který u ústní SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu základní SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá. 

 

Státní všeobecná jazyková zkouška

Zkouška na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.


SJZ všeobecnou se doporučuje konat po dovršení 15 let. Může ji vykonat i občan, který jazykovou školu nenavštěvoval. Koná se v jarním a podzimním termínu a je možno se k ní přihlásit pro jarní termín během února a března a pro podzimní termín během června až září. Přihláška s dokladem o zaplacení musí být odevzdána pro jarní termín nejpozději do 31. března a pro podzimní termín do 20. října.
Cena všeobecné SJZ je 3600 Kč. Uchazeč zaplatí spolu s přihláškou 3000 Kč na účet školy: 27-1993600207/0100, VS rodné číslo za vykonání písemné části a po jejím úspěšném složení doplatí částku 600 Kč na stejný účet.
V případě, že se na zkoušku přihlásí méně než 4 kandidáti, zvyšuje se cena zkoušky na 6800 Kč (5800 Kč za část písemnou, 1000 Kč za část ústní).

Obsah všeobecné SJZ je zaměřen na témata denního života a na otázky politického, hospodářského a kulturního dění v dané jazykové oblasti a v České republice.

Uchazeč má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní a střední kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost přibližně 4000 lexikálních jednotek.

 
V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:
 1. stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 1200-1400 slov
 2. dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení či volně zpracovat v cizím jazyce dané téma v celkovém rozsahu asi 500 slov
 3. stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 8 minut
 4. schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce
Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.
Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník.
Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 25-30 minut a ve které se u kandidáta ověřuje:
 1. schopnost pohotově a spontánně reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života, plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech
 2. znalost reálií dané jazykové oblasti a České republiky v cizím jazyce
 3. dovednost plynně a správně hovořit v cizím jazyce o vlastní četbě beletrie v originále v rozsahu nejméně 500 stran (kandidát předloží seznam vlastní četby)
U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů:
Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky, zvyky a konvence, problémy každodenního života, nejvýznamnější historické etapy a události, hlavní představitelé umění, vědy a techniky (např. nositelé Nobelovy ceny), významné aktuální informace z kulturního a společenského života ČR a zemí příslušného jazyka, vzájemné vztahy ČR s těmito zeměmi.

Uchazeči, který u ústní SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu všeobecné SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá.

 
Pokud se zájemce o SJZ ke zkoušce nedostaví a do 3 dnů neomluví svoji absenci, zaplacená částka za písemnou část se nevrací. Omluvit se lze pouze na základě potvrzení od lékaře.
 

O státních jazykových zkouškách na jazykových školách s právem SJZ se můžete zevrubně informovat ve Sbírce zákonů č. 33 z 6. ledna 2005.