Jednoleté kurzy cizího jazyka s denní výukou

 

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLIČTINY školní rok 2011-2012

přihláška do pomaturitního studia 

Dotazy můžete směřovat na Mgr. Františka Jahnátka, jahnatek@oahk.cz,

mobil: 724 564 758

 

Cizí jazyk - ANGLIČTINA, NĚMČINA (20h týdně):

se zaměřením na vykonání:

 

Podrobné informace

Kurzy budou otevřeny v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 322 ze dne 15. srpna 2005, kterou se stanoví, které další studium, popř. výuka, se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.

Kurzy jsou určeny především těm, kteří úspěšně vykonali první maturitní zkoušku nebo absolutorium na konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují studium v jednoletém jazykovém kurzu, (tj. ve stejném roce).

Studenti pomaturitních jazykových kurzů, kteří složili maturitní zkoušku v tomto školním roce jsou z hlediska státní sociální podpory, důchodového pojištění a zdravotního pojištění považování za žáky střední školy se všemi právy (sociální a zdravotní pojištění, studentské slevy atd.) a povinnostmi žáka. Docházka na vyučování je povinná.

Předpokladem přijetí do kurzu je studium příslušného profilového jazyka po celou dobu návštěvy střední školy. Maturita z jazyka není podmínkou.

Zvolený jazyk se v kurzu vyučuje čtyři vyučovací hodiny denně (pondělí až pátek), po dobu školního roku. Organizace školního roku je shodná s organizací vyučování na středních školách včetně prázdnin.

Rozvrh hodin bude stanoven podle provozních možností školy mezi 8.00 – 16.00 hod.

Výuka v kurzech začíná 1. září a končí 30. červnem.

O úspěšném ukončení kurzu vydá škola Osvědčení z kurzu.

V kurzech vyučují pouze učitelé, kteří splňují kvalifikační podmínky a vyučující, kteří vyučují ve svém mateřském jazyce (rodilí mluvčí).

V kurzech budou žáci připravováni ke složení státní jazykové zkoušky nebo jiné mezinárodní zkoušky obdobné úrovně (City&Guilds, First Certificate in English, DELF, DALF, Zertifikat Deutsch). Učivo zahrnuje především konverzaci, reálie zemí příslušného jazyka, gramatiku, práci s poslechovými cvičeními, práci s texty).

Školné činí 20.000,-- Kč. Je splatné bezhotovostním převodem nebo v hotovosti na náš účet u  KB (č. účtu: 27-1993600207/0100, variabilní symbol = rodné číslo studenta)

Osvobození od školného se neposkytuje.

Posluchači bude vrácena poměrná část kurzovného (kromě nevratné zálohy 1000,-)v případě jeho přijetí ke studiu na vysoké škole do konce září po podání písemné žádosti s potvrzením o přijetí ke studiu, nebo jeho poměrná část (kromě nevratné zálohy 1000,-)při zrušení studia ze závažných zdravotních důvodů (hospitalizace delší než 6 týdnů) na základě písemné žádosti s posudkem odborného lékaře.

Závazné přihlášky ke studiu se přijímají do 25. srpna.

K přihlášce zájemci přiloží kopii maturitního vysvědčení a doklad o zaplacení školného.

Přihlášky ke studiu zájemci obdrží v kanceláři školy, lze použít i formulář na webových stránkách školy.

Vstupní test se nekoná.

Žákem kurzu se stane uchazeč, který splní výše uvedené podmínky.

Obědy jsou k dispozici v budově Gymnázia J. K. Tyla

Ubytování si posluchači zajistí individuálně, (např. Domov mládeže Vocelova ul. nebo Hradecká ul.)

 

Příprava na studium na vysoké škole

Nad rámec studia zvolených jazyků nabízíme přípravu na studium na vysoké škole - široká nabídka společenskovědních a přírodovědných seminářů
 
 
 
 
Nabídka seminářů:
  • matematika
  • dějepis (s dějinami kultury a s dějinami státu a práva)
  • fyzika
  • zeměpis
  • chemie
  • český jazyk
  • biologie
  • účetnictví
  • základy společenských věd (psychologie, sociologie, právo, politologie, filozofie, ekonomie)
  • výpočetní technika

Týdenní hodinová dotace jednoho semináře je 2 hodiny, celkem za školní rok 50 hodin

Doporučujeme výběr i více seminářů podle provozních možností školy

Cena jednoho semináře je 2500,-- Kč na školní rok.

Otevření semináře je podmíněno dostatečným počtem zájemců (minimálně 12 studentů ve třídě).

Platba seminářů je jednorázová bezhotovostním převodem nebo pokladní složenkou na náš účet u KB – číslo účtu 27-1993600207/0100, variabilní symbol je rodné číslo posluchače, a to nejpozději do 30.9.

Částka za seminář (semináře) je nevratná.