Jazyková škola

  

 

ZÁPIS DO ODPOLEDNÍCH A VEČERNÍCH JAZYKOVÝCH KURZŮ PRO VEŘEJNOST pro školní rok 2018/19

JAZYKY

                                  

  anglický,     německý,    francouzský,     ruský,     italský/španělský/portugalský

 • inovativní kurzy vedené pouze v cizím jazyce
 • klasické kurzy s českým lektorem
 • kombinované kurzy (český lektor a rodilý mluvčí)
 • kurzy pro časově velmi vytížené studenty
 • kurzy „na míru“

On line přihláška do kurzu

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

(Přihlášení do kurzů je možné v průběhu celého školního roku.)

 

KONVERZACE ANGLICKÉHO JAZYKA s rodilým mluvčím (Nový Zéland, USA)

 

JAZYKOVÉ KROUŽKY

                              

anglický,       německý,      francouzský,     ruský,    italský/španělský/portugalský

 • pro žáky SŠ
 • pro žáky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií
 • pro studenty distančního studia

On line přihláška do kroužku

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

Přihláška a úhrada kurzovného do 21. 9. 2018, individuálně v průběhu celého školního roku.

 

JAZYKOVÉ ZKOUŠKY

LanguageCert - mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny

Čeština pro cizince A1 SERR

Státní jazykové zkoušky - nově budou srovnatelné s mezinárodními zkouškami

 

Více info na vitova.dana@oahk.cz nebo na tel. 495 514 801, 731 162 913

Zápis všech zájemců do kurzů je on-line či v kanceláři školy a potrvá do vyčerpání volných míst. Rozdílová zkouška se nekoná, zájemci o studium sami posoudí své znalosti podle požadavků do vyšších ročníků jednotlivých kurzů.

Podmínkou přijetí do kurzu je vyplnění přihlášky v kanceláři školy nebo zaslání přihlášky elektronicky a provedení platby na účet školy 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte 
kód přidělený školou po obdržení přihlášky.


Kurzovné je nutné uhradit převodem na číslo účtu školy (viz výše), a to nejpozději do data uvedeného u konkrétního kurzu. Faktura bude vystavena tomu, kdo si vyplní objednávku (možno vyzvednout v kanceláři školy). Složené školné se nevrací. V případě poklesu počtu účastníků kurzu pod stanovený limit se kurz (kroužek) ruší a vrací se poměrná část kurzovného, pokud se účastníci  jazykové školy nedohodnou na jiném řešení situace (např. úprava hodinové dotace kurzu).

 

LEKTOŘI A VÝUKA

Plně kvalifikovaný stálý tým českých učitelů i rodilých mluvčích, kombinace klasických i moderních metod výuky, kvalitní výukové prostory v centru města, nízký počet studentů ve skupinách, flexibilní časový rozvrh, individuální vzdělávací přístup

Zahájení výuky v kurzech pro veřejnost proběhne v týdnu od 10. 9., do jazykových kroužků pro žáky a studenty od 1. 10. 2018.

Výuka ve většině kurzů a kroužků probíhá od 16:00 hod, večerní kurzy od 19:00, dohodou i v jiný čas. Výuka probíhá jednou týdně, pokud se účastníci nedohodnou s lektorem jinak, ve dvouhodinovém bloku tj. 2x45 min., v případě velmi nízkého počtu účastníků 1x60 min.

Uvedené ceny kurzů a počet hodin platí pro počet 6 přihlášených, při nižším počtu se cena i počet hodin upravuje po dohodě s přihlášenými účastníky. Ceny jsou uvedeny u jednotlivých kurzů.

Kroužky pro žáky ŽŠ a studenty SŠ budou otevřeny při minimálním počtu 6 účastníků.

Maximální počet studentů ve skupině je 12. Do kurzu lze přistoupit v průběhu celého roku.

Lektoři jsou přiřazeni k jednotlivým kurzům dle aktuálních časových možností. Pokud preferujete jednotlivého lektora, napište jeho jméno do poznámky v přihlášce.

Pokud si z nabídky nevyberete, zkusíme Vám najít kurz dle Vašich individuálních požadavků.

Zabezpečíme jazykové kurzy a konzultace „na míru“. Např. příprava cizojazyčných prezentací, prezentační a komunikační dovednosti v cizím jazyce, konzultace bakalářských a diplomových prací v cizím jazyce apod.

Více info na vitova.dana@oahk.cz nebo na tel. 495 514 801, 731 162 913

Povinnosti posluchačů jazykové školy

 1. Posluchač dochází na výuku ve vlastním zájmu pravidelně a včas.
 2. Nemůže-li se posluchač zúčastnit vyučování z důvodů předem mu známých, informuje vyučujícího.
 3. Při dlouhodobé absenci zašle posluchač svému vyučujícímu písemnou zprávu s odůvodněním nepřítomnosti.
 4. Posluchačům je zakázáno kouřit v prostorách školy, přinášet do školy alkohol, drogy a jiné omamné látky.
 5. Posluchače, který se nezúčastní vyučování po dobu 3 týdnů bez omluvy, vyučující automaticky vyškrtne ze seznamu studujících.
 6. Posluchači jsou povinni udržovat v učebnách a budově školy pořádek. Chránit vybavení a zařízení učeben před poškozením.
 7. Posluchači se v učebně zdržují jen po dobu nezbytně nutnou před začátkem vyučování a po jeho ukončení.
V případě požáru nebo jiné mimořádné situace dbejte pokynů lektora.

 

Vnitřní řád JAZYKOVÉ ŠKOLY