ERASMUS+

Projekt ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou,
číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1

Realizátor projektu: Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1,
IČ: 61386839 (národní agentura)

Projekt je zaměřen na obchodování mezi žáky 4. ročníku oboru Obchodní akademie v rámci předmětu Fiktivní firma z naší školy a žáky 3. a 4. ročníků Obchodné akadémie Banská Bystrica, Tajovského 25, v rámci předmětu Cvična firma. Projekt bude realizován v projektovém období 1. 9. 2015 až 31. 8. 2017. Hlavní záměr projektu - vzájemná obchodní setkání žáků obou škol, která proběhnou v průběhu každého školního roku, jsou doplněna videokonferencemi jak žáků, tak učitelů, vyplňováním dotazníků žáků na počátku a na konci každého školního roku a především elektronickým obchodováním mezi jednotlivými fiktivními firmami. Oba partneři projektu se zároveň zavázali propagovat projekt jak na regionální, tak i na národní - a tím i mezinárodní úrovni, a touto cestou sdělovat své zkušenosti s mezinárodním fiktivním obchodování mezi žáky i ostatním školám.

Ukončení činnosti fiktivních firem ve školním roce 2016/17

V dubnu se konalo ještě několik posledních akcí v rámci projektu ERASMUS+: jak české, tak slovenské fiktivní firmy zpracovaly své výroční zprávy a zveřejnily je na webových stránkách obou škol. Žáci rovněž vyplnili výstupní dotazníky, týkající se přínosu projektu, jejich výsledky jsou zpracovány v evaluační zprávě. Stejně tak jako vloni, žáci hodnotili přínos projektu kladně, spolupráce se slovenskými partnery se jim velice líbila. Rovněž pro učitele byly dva školní roky projektu přínosné a obohacující, zejména srovnání výuky fiktivních firem u nás a na Slovensku. Poslední akcí byla videokonference žáků 20. 4. 2017, kde se žáci seznámili se svými výročními zprávami, zejména s hospodářskými výsledky a popřáli si hodně štěstí u maturit. I nadále budou v kontaktu přes sociální sítě a třeba se v budoucnu setkají při studiu na vysokých školách.

Výroční zpráva FACIO, s. r. o.

Výroční zpráva KOŘENÍ ŽIVOTA, s. r. o.

Výroční zpráva Mrs. Perfect, s. r. o.

Výroční zpráva Priculo, s. r. o.

 

 

Ukončení činnosti fiktivních firem ve školním roce 2015/16

Před svým odchodem na „svatý týden“ ukončili žáci čtvrtých ročníků i činnost fiktivních firem, a to zpracováním výročních zpráv. V rámci projektu Erasmus+ vyplnili žáci – obdobně jako na počátku školního roku – dotazník, na kolik hodnotí účast v projektu jako přínosnou. Poslední akcí v rámci projektu pro tento školní rok byla videokonference žáků, kde si žáci popřáli hodně štěstí u maturit a slíbili si, že budou i nadále v kontaktu přes sociální sítě. Účast v projektu hodnotili žáci většinou velice kladně, jak z důvodu praktického vyzkoušení teoretických znalostí, tak z důvodu výměny zkušeností se slovenskými žáky.

Výroční zpráva SPACE, s. r. o.

Výroční zpráva Party Service, s. r. o.

Výroční zpráva Easy Travel, s. r. o.

Výroční zpráva Zdravá mysl, s. r. o.

Evaluační zpráva za školní rok 2016 - 17

Evaluační zpráva za školní rok 2015 - 16

Videokonference 30. 9. 2015

Videokonference 22. 3. 2016

Videokonference 27. 9. 2016

Videokonference 23. 3. 2017

Videokonference žáci

Videokonference učitelé