Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou anglického jazyka

kód oboru: 78-42-M/02

forma studia: čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

předměty:

a) všeobecně vzdělávací: český jazyk, anglický jazyk, druhý cizí jazyk (francouzský jazyk, italský jazyk, německý jazyk, ruský a španělský jazyk), matematika, dějepis, občanská nauka (částečně v ANJ), zeměpis, biologie (částečně v ANJ), fyzika, chemie, informační a komunikační technologie, tělesná výchova

b) odborné: právo, ekonomika (částečně v ANJ), účetnictví, písemná a elektronická komunikace (částečně v ANJ)

c) volitelné (ve 3. a 4. ročníku): seminář v anglickém jazyce, management a podnikání, konverzace v druhém cizím jazyce, společenskovědní seminář v anglickém jazyce, geografie cestovního ruchu, finanční investování, studentská společnost, účetnictví na počítači, matematická cvičení

možnosti uplatnění v praxi:

- zaměstnanec v ekonomické sféře podnikatelských subjektů

- referent ve státní a veřejné správě na všech úrovních

- pracovník pro styk se zahraničím

- pracovník cestovního ruchu

- podnikatel (OSVČ, právnická osoba)především v oblasti zprostředkovatelské činnosti, obchodu, poradenské činnosti

možnost pokračovat ve studiu na VŠ:

především s ekonomickým, právnickým, společenskovědním zaměřením

- na zahraničních školách vzhledem k rozšířené výuce anglického jazyka

- díky širokému spektru všeobecných i odborných  znalostí možnost studia na nejrůznějších typech VŠ